Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinde hürriyet rüzgârları esmeye başladığını görmekteyiz, Çar ve Komünist Rusya'sı emperyalizmi devrinde yapılan katliam, baskı ve zulümler bir bir ortaya çıkarılmaktadır. Bilhassa Komünist Rusya yönetimi devrinde yapılan toplu katliamlar ve sürgünler hususunda ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır.

Sovyet Birliği devrinde rejim tarafından yaratılan uydurma tarihin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerince tamamen yalan ürünü olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Türkistan'da tarih, gerçeğe uygun yeniden yazılmaktadır. Sovyetler Birliği devrinde konuşulmasının bile yasak olduğu, "Türkistan’daki Milli Mücadele" hakkında gerçeğe uygun geniş araştırmalar yapılmaktadır. Böylece yıllardan beri sürdürdüğümüz mücadelenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görerek gururlanmaktayız. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde bu sahada araştırma yaparak hakikatleri gün yüzüne çıkarmayı milli bir vazife olarak gören tarihçilerimizi bir kere daha kutlarım.

Bilhassa Özbekistan' da 2000 Yılından sonra yayınlanan tarihi, edebi ve siyası eserlerde Komünist Rus rejiminin ne kadar gaddar olduğu ortaya çıkarılmaktadır. Aynı zamanda Sovyet yönetimiyle işbirliği yapanlar ve yandaşları haklarında ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır.

Buna bir örnek verirsek, Ermeni Taşnaklarının Türkistan'da Bolşeviklerle işbirliği yaptıkları ve sivil mahalli halkı katlettikleri hususunda Sovyetler Birliği devrinde hiçbir bilgi verilmemekteydi. Ermeni silahlı Taşnak çetelerinin Türkistan'da yaptıkları katliamlar hakkında kısaca bilgi verelim:

Bu bilgilere Özbekistan bağımsızlığa kavuştuktan sonra yayınlanan eserlerden faydalanarak ulaşmaktayız.

Osmanlı'nın son' dönemlerinde yani 1915 yılındaki olaylardan sonra Ruslar tarafından Türkistan ( Özbekistan)' a yerleştirilen Ermeniler her sahada Rusların yardakçı lığını yapmışlardır. Bilhassa 1917 yılındaki Ekim Devriminden Sonra Bolşeviklerle sıkı bir işbirliği yaptıklarını ve Türkistan halkına karşı katliamlara giriştiklerini tarih unutmuş değildir. Ne yazık ki, Sovyet rejimi devrinde yazılan eserlerde, bilhassa tarih kitaplarında bu konulara hiç değinilmemiştir. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığa kavuştuktan bir müddet sonra bu konulara değinildiğini görüyoruz.

İşte bu olaylardan biri Türkistan'daki Ermeni katliamlarıdır.

Rusya'daki 1917 Ekim Devrimi'nden sonra işgal altındaki halklara bağımsızlık verileceği Lenin tarafından beyan edildi. Komünist parti yöneticilerinin bu vaatlerine inanan Türkistanlı aydınlar ve siyasiler 12 Aralık 1917 yılında "Türkistan Milli Muhtar Hükümeti"nin kurulduğunu Kokand şehrinde ilan ettiler. Türkistan halkı Kokand şehrinde kurulan bu hükümeti sevinçle karşıladı ve hükümete başarılarak dileyerek tebrik ve sevinç telgrafları gönderdi. Böylece ülke genelinde sevinç ve mutluluk rüzgârları esmeye başladı. Türkistan halkı ülkenin her yerinde mitingler düzenleyerek yeni hükümeti kutladı. Bu durumdan derin endişeye kapılan Bolşevikler, "Türkistan Milli Muhtar Hükümetinin kendileri ve komünist rejim için büyük tehlike olarak görmeye başladılar. Bolşevikler Türkistan'daki işçi, asker ve Hıristiyan vekillerinin 4. olağanüstü kurultayını ı 9-20 Ocak 1918 tarihinde Taşkent'te toplantıya çağırdılar. Bu kurultayda gündemdeki en önemli konu Kokand şehrinde ilan edilen Muhtariyet idi. Kurultaya katılan delegeler uzun süren toplantılar sonunda "Türkistan Milli Muhtar Hükümeti" ve onun kurucu üyelerini kanun dışı olarak ilan ederler. Hükümet heyetindeki bakanların tutuklanması için karar çıkarırlar. Böylece Türkistan'daki Bolşevikler, Moskova'dan aldıkları emirle 've 30 Ocak 1918 tarihinde çıkardıkları kararla Milli Muhtar Hükümeti 'ni ortadan kaldırmak için askeri hazırlıklar yapmaya başlarlar.

Bu konuda Özbekistan' da 2000 yılında yayınlanan "Özbekistan' ın Yeni Tarihi" adlı eserde:

"1918 yılının 19 Şubat'ına geçiş gecesinde Taşkent'teki Bolşevik komiseri Perfilyev komutasında ağır silahlarla donatılan askerler, Kokand'a gelerek şehri kuşatırlar. 19 Şubat günü Türkistan Milli Muhtar Hükümetinin komutanı Ergaş'a isteklerini bildirirler. Ergaş, Bolşevik kumandanı Perfilyev'in bu isteklerini reddeder," diye belirtilir.

Bu konuda aşağıdakiler yazılır:

"İsteklerinin kabul edilmediğini gören Perfilyev, Kokand şehrini 12 topla bombalamaya başlar. (1 ) Gündüz başlayan bombalama akşama kadar aralıksız devam eder. Şehir harabeye çevrilir. Bolşeviklerin acımasızlığına rağmen Türkistanlılar teslim olmayı asla kabul etmezler. Şehri kahramanca müdafaa ederler. Ergaş Korbaşı şehri, Kızılordu askerlerine ye onların destekçisi Avusturya-Macaristan Savaş esirleri ve gönüllü Ermeni Taşnaklara karşı üç gün boyunca kahramanca savunur. "Türkistan Milli Muhtar Hükümeti"nin elinde yeterli miktarda cephane yoktu. Onların elindeki silahlar, sopa, balta, kazma, kürek, bıçak ve imanlarından ibaretti. Ve sonuna kadar kahramanca mücadele ettiler. Fakat şehrin ikmal yolları Bolşevikler tarafından kesildiği için başka vilayetlerden gelen yardımlar Muhtariyetçilerin eline ulaşamaz. Silah yönünden güçlü olan Bolşevikler ve Taşnakların acımasız şekilde hücumu ile şehirde dehşetli anlar yaşanmaya başlanır. Şehir düştükten sonra orantısız güç kullanılarak sivil halktan binlerce çocuk, kadın-kız ve yaşlılar acımasız şekilde katledilir. Bilhassa Ermeni Taşnak gönüllüleri tarafından binlerce sivil halk yok edilir.(2) Türkistan halkının isteğiyle kurulan Milli Muhtar Hükümeti demokrasi esasına göre kurulmasına rağmen Bolşevikler tarafından acımasız şekilde ortadan kaldırılır."(3) "Bolşevikler ve onun yandaşı -işbirlikçisi- Ermeni Taşnakları yalnız Kokand şehrinde değil civar köylere de hücum ederek silahsız sivil ahaliyi acımasız şekilde katlettiler. Buna örnek verirsek; 28 Şubat 1918 günü Kokand yakınındaki Baçkır köyüne aniden hücum ederek savunmasız köy halkını tümden katlettiklerini, gösterebiliriz. "( 5)

Taşkent'te yayınlanan "Özbekistan’ın Yeni Tarihi" adlı eserde, Kızılordu askerlerinin ve Ermeni Taşnaklarının, Türkistan halkına orantısız güç kullandığı ve silahsız binlerce sivil ahaliyi katlettiği belirtilerek "Fergana'daki Bazarkorgan, Kokand kışlak ve Sözek köylerinde daha önce görülmedik her türlü vahşilikler yaparak,' sivil halkı tümden katlettiler ve onların zenginliklerini yağmaladılar" diye kaydedilir.

Özbekistan' da 2002 yılında yayınlanan "Özbekistan Milli Ansiklopedisi 3. Cildinin 216. sayfasında, Ermeni milliyetçileri tarafından kurulan terör örgütü "Taşnak Partisi" hakkında verilen bilgide şunlar yazılır: "Taşnak Sütyun" (Ermenice ittifak) Ermeni Milliyetçiler Partisi 1890 yılında Tiflis 'te kuruldu. Türkistan' da mahalli ahaliye karşı katliamlar yaptı (ı 9 18- 1919). Üyeleri kendilerini " Taşnaklar" diye kabul ederler "Taşnak" tüzüğünde terör ve silah yolu ile Büyük Ermenistan Devleti'ni kurmayı göz önünde tutulur. XX. Yüzyıl başlarında Kafkasya'da Emeniler ile Türk halkları arasında provokasyon yaparak milli çatışmaları alevlendirmeyi gaye edindi. Türk - Ermeni çatışmalarının (1915) çıkmasına sebep oldu. Bu olaydan sonra Taşnaklar'ın bir kısmı Türkistan'a gelerek yerleşti. 1917.yılındaki büyük siyasi değişiklikten faydalanarak Taşnaklar Ermenistan'da hâkimiyeti ele geçirdi. (Mayıs 1918-Kasım 1920). Kars vilayeti ve Erivan Valiliğindeki Müslümanlara karşı toplu katliamlar yaptılar (Eylül- 1920)".(6)

 Aynı eserde Taşnaklar'ın Bolşeviklerle işbirliğine giriştiği ve Türkistan'da yaptıkları katliamlar açıkça anlatılarak şunlar denir: "Bolşevikler, Türkistan'da zorla Sovyet rejimini kurduktan sonra, Taşnak Partisi'nin silahlı gönüllülerinden Sovyet rejimine karşı olan milli mücadeleleri bastırmak için faydalandılar. Taşnaklar 1918 yılı Şubat ayında Kızıl Ordu askerleriyle birlikte Kokand şehrinde toplu katliamlar yaptılar. Bilhassa 1918-1919 yıllarında Fergane Vadisi'nde İstikla1cilere (Milli Güçlere) karşı yapılan mücadelede sivil ahaliden 35.000 kişiyi hunharca katlettiler ve onların mal mülkünü yağmaladılar.(7)

Özbekistan'da yayınlanan eserlerde ve arşiv belgelerinde, Özbeklerle Ermeniler arasında herhangi bir tarihi anlaşmazlığın olmadığı görüldüğü halde; Ermenilerin Bolşeviklerle işbirliği yaparak Özbek halkını neden katlettiğini anlamak mümkün değildir. Halbuki Özbek halkı 1915 olaylarından sonra ülkesine sığınan bu halka bağrını açmış ve her türlü yardımda bulunmuş. Ancak onlar kinlerini kusmak için nerede bir Türk varsa onu düşman olarak görmüşlerdir. Hatta kendilerine bağrını açan ve koruyana da ihanet etmekte gecikmemişler. Bunu Özbek halkına karşı yaptıkları katliamlarda görmekteyiz. Ermenilerin vahşet ve ihaneti sadece Türkiye ve Azerbaycan'da değil bir Türk yurdu olan Özbekistan'da da yapılmıştır.

Tarih, Özbek halkına karşı Ermenilerin yaptığı bu katliamları, bir gün elbette sorgulayacaktır.

Kaynak:

(1) Özbekistanning Yangi Tarihi (2. Kitap) Özbekistan' Sovyet Müstemlekeciliği Devrinde Taşkent - 2000, s-67

 (2)a.g.e s-67 (3)a.g.e, s-08

(4 )a.g.e, s-85

(5)a.g.e, s~92

(6)Özbekistan Milli Ansiklopedi Taşkent - 2002, cilt - 3, s- 216

(7)a.g.e, s-216

 

Çağatay Koçar Ev:0322-2330235

Cep:050S-926S084

Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Konu ile İlgili Fotoğraflar:

 

Türkistan Muhtariyeti'nin ilan edildiği Kokand Şehri'nin şubat 1918'de KızılOrdu ve Ermeni Taşnakları tarafından işgal edildiğini ve nasıl harabeye çevrildiğini gösteren tarihi belge

Kaynak: Özbekistan'ın Yeni Tarihi/Özbekistan Sovyet :Müstemlekeciliği Devrinde Şark Neşriyatı- Taşkent- Yıl:200-Sayfa:67

KızılOrdu ve Ermenilerin oluşturduğu silahlı Taşnak gurupları şubat-1918'de Kokarıd şehrini işgal ettiler. Bu işgalde sivil ahali acımasız şekilde katIedildi. Düşmanlar tarafından katledilenlerin cesetlerinin toplanmasına bile izin verilmediğini gösteren tarihi belge.

Kaynak:Özbekistan Tarihi-1917-1993 Taşkent-1996-Sayfa:384

Bolşevik ve Ermeni Taşnak silahlı kuvvetleri tarafından Şubat-1918'de Kokand Şehri'nin işgal edildiğini ve nasıl harabeye çevrildiğini gösteren tarihi belge.

Kaynak:Saidakbar Azamhocayev "Türkistan Muhtariyeti" Taşkent-yıl.züü-Sayf'a: 150

 

Köşe Yazarları


SON ON PADİŞAH
Perşembe, 21 Mayıs 2020
...

An itibariyle ziyaretci sayısı:

94 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi